15. červenTRHY JANSKÁ / Sportovní areál - hřiště

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Janská, Janská 83, 405 02 Janská

2. Důvod a způsob založení

Obec Janská vznikla jako územně správní jednotka v souladu s § 1 a §2 zákona Č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto právních vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Starosta

Alexandr Straka

Místostarosta

Josef Novák

Zastupitelé

Tomáš Běhal

Martin Fořt.

Karel Hunčovský

Martin Müller

Josef Novák

Alexandr Straka

Alexandr Straka mladší


Výbory

Finanční výbor:

Předseda: Alexandr Straka ml.

Členové: Michaela Nováková, Martin Müller.

Kontrolní výbor:

Předseda: Martin Fořt

Členové: Karel Hunčovský, Tomáš Běhal


4. Kontaktní informace

Adresa: Janská čp. 83, 405 02 Janská

Tel.: 412 585 265

Web: https://janska.cz/

Podatelna: ou.janska@volny.cz

Datová schránka: qngbne8

IČ: 47274221

Starosta: Alexandr Straka, tel. 775 866 683, e-mail: ou.janska@volny.cz

Místostarosta: Josef Novák., tel. 774 258 077, e-mail: ou.janska@volny.cz

Účetní: Lenka Braunová , tel. 412 585 285, 774 439 077 e-mail: ou.janska@volny.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 -13:00

Úterý     11:00 - 14:00

Středa:  13:00 - 17:00


5. Bankovní spojení

1) Moneta Money Bank, pobočka Děčín

Číslo účtu: 120323824/0600

2) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), byl zřízen účet u České národní banky. Účet je určen k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.

Číslo účtu: 94-32114431/0710

6. IČO

47274221

7. DIČ

CZ47274221

8. Rozpočet obce

viz. Úřední deska

9. Žádost o informace

 • písemný dotaz na Obecní úřad
 • písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na e-mailovou adresu ou.janska@volny.cz
 • ústně na Obecním úřadě

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost lze podat písemně, ústně, telefonicky nebo elektronickou­ poštou
 • Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, se evidují. Evidují je pracovníci, kterých se žádost týká.
 • Žadatelem je fyzická i právnická osoba, která žádá informaci
 • Písemné žádosti jsou evidovány na Obecním úřadě. Datum podání žádosti je dán dnem zaevidováním.
 • Z podání musí být zřejmé:
  • o kdo jej činí (jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby), podpis žadatele, u žádosti podané elektronickou poštou musí být uvedená elektronická adresa (e-mail) žadatele
  • o jaká informace je požadována a komu je určena
  • nejsou-li splněny tyto podmínky (ve smyslu zákona 106/1999 sb.) obec žádost odloží
  • V případě, že žádost je nesrozumitelná, neúplná nebo formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní žadatel žádost do 30 dnů, žádost bude zamítnuta.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
 • Lhůty při vyřizování žádosti
  • poskytování informací – do 15 dnů od přijetí žádosti nebo upřesnění žádosti
  • prodloužení lhůty pro poskytování informací – až o 10 dnů
  • rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytování informací
  • sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí
  • výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
  • lhůta pro upřesnění žádosti žadatelem – do 30 dnů od výzvy
  • lhůta pro odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
  • lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odvolacího orgánu
 • Lhůtu pro poskytování informací lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů Závažné důvody:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
 • Opravné prostředky
  • rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí
  • odvolání se podává pouze písemnou formou a odesílá se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele
  • v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/199 Sb. obecní úřad neposkytuje informace u nichž to udává zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).

11. Formuláře

nejsou k dispozici

12. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.491/2004 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Janská

13. Sazebník náhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady určí starosta dle následujících sa­zeb:

 1. Mzdové náklady 30,– Kč za každých započatých 30 minut práce zaměstnance spojení s vyhledáváním informace
 2. Materiálové náklady – 1,50 Kč za každý list pořizované fotokopie – formát A4
 3. Doručovací náklady – hodnota poštovného dle platného ceníku.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,– Kč, je její výše předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu provede žadatel hotově v pokladně OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

Jedná-li se o informaci, nevyžadující vyhledávání /např. odkazem na zákon nebo veřejně přístupné materiály/, poskytne se tato bezplatně.

16. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

viz. záložka Výroční zprávy