22. červenecDovolená na úřadě

Bleší trhy

Každou třetí sobotu a také každou pátou sobotu v měsíci zde můžete něco zajímavého koupit, či něco už pro Vás nepotřebného prodat. Příležitost zde mají i trhovci, chovatelé a zelináři, sortiment prodávaného zboží není nijak a ničím omezen.

Pro děti je připraven dětský koutek s klouzačkou a také lanová dráha.

Vstupné pro návštěvníky trhu je 30,- Parkování na vymezených místech zdarma nebo je možné využít placené parkoviště u křižovatky za 30,- na celý den.

Prodejní místo + vozidlo

Prodejcům je poskytnuta jedna plocha (nebo i více) o rozměru 5x5 m. Do tržnice je možno vjet nejpozději v 7:30, pak se vjezd uzavírá. Prodejci bude organizátory určeno prodejní místo, pokud nemá učiněnou rezervaci. Během dne prodejce uhradí organizátorovi přímo na místě poplatek, který činí za plochu 5x5 m 150,- Kč

Prodejní místo bez vozidla

Prodejcům drobných věcí je poskytnuta plocha o rozměru 2x3xm. Do tržnice nemůžou vjet s žádnýcm vozidlem, vstup je jim dovolen během celého dne. Prodejci bude organizátory určeno místo, pokud nemá učiněnou rezervaci. Během dne uhradí organizátorovi přímo na místě poplatek, který činí za plochu 2x3 m 50,- Kč

Kdo je prodejce

Prodejce se svým podpisem (na Seznam prodejců při přebírání prodejního místa ráno v den konání trhů) zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.

Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Organizátor blešího trhu v Janské (dále jen organizátor) nenese za prodávané zboží odpovědnost.

Prodej na bleším trhu v Janské mohou provádět:

 • občané bez živnostenského listu obchodující s vlastním použitým zbožím nebo výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit
 • (dle § 38G Zákona o dani z příjmu)
 • občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského oprávnění stanoveného platnými právními předpisy
 • umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků
 • organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů

Prodej je povolen osobám mladším 16 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob.

Trvání trhu

Provozní doba trhu je od 7:00 do 14:00.

Zavážení je možné od 5:00 do 7:30 (viz Zavážka a příprava prodejních míst).

Co není a co je možné prodávat

Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Policie ČR.

 • jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty
 • všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy
 • erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty
 • jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky
 • produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
 • Prodej potravin je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou.
 • Prodej produktů zvířat z vlastního chovu je dovoleno za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou viz. celé znění
 • Prodej živých zvířat z vlastního chovu je dovoleno za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou viz. celé znění

Na prodejních místech nesmí být provozována žádná politická, produktová ani náboženská propaganda a reklama. Používání amplionu popř. podobných zařízení k prodeji není přípustné. Vlastní hudební produkce povolena pouze po schválení provozovatelem.

Povinnosti prodejce

Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.) na místech jim vyhrazených organizátorem, případně osobám jimi pověřeným (samozřejmě u stánku může být více lidí).

Prodejce při předávání prodejního místa zaplatí organizátorovi organizační poplatek 50 Kč pokud není v tržnici s vozidlem, 150,- za místo s vozidlem. Po skončení trhů je prodejce povinen uvést prodejní místo do původního stavu.

Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.

Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené.

Organizace a řízení provozu trhu

Provoz trhu řídí organizátor nebo osoba jím pověřená v souladu s dohodou uzavřenou s obcí Janská a pravidly stanovenými tímto prodejním řádem.

Organizátor trhu zejména:

 • určuje prodejcům prodejní místa na tržišti
 • zajišťuje případnou rezervaci
 • dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a hygienických předpisů
 • odpovídá za plnění podmínek daných tímto PŘ.

Zavážka a příprava prodejních míst

Prodejci, kteří mají prodejní místo 5x5 m mohou si na prodejním místě ponechat své vozidlo, nebo přívěs, nesmí však celkově přesáhnout poskytnutou plochu. Zavážka a příprava prodejního místa prodejci je možná od 5:00 do 7:30. Prodejce, který má učiněnou rezervaci a nedostaví se do 6:30 má organizátor právo poskytnout jeho rezervované místo jinému zájemci bez náhrady poplatku za rezervaci.

Prodejci, kteří mají prodejní místo 2x3xm nemůžou do tržiště zavážet své zboží žádným vozidlem, mohou maximálně zaparkovat v nejbližším okolí trhu jen po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží, poté auto zaparkují na vhodném vzdálenějším místě tak, aby nenarušovali provoz na přilehlých komunikacích. Příprava a převzetí prodejního místa je možná po celý den od 5:00 do 14:00 pouze ten kdo má učiněnou rezervaci se musí dostavit k převzetí místa nejpozději do 6:30. Pokud tak neučiní, bude jeho místo poskytnuto jinému zájemci bez náhrady poplatku za rezervaci.

Závěrečná ustanovení

Tento PŘ zavazuje jak prodejce, tak organizátora.

Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto PŘ ze strany prodejce si organizátor nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.

Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.

Prodejní řád je platný po celou dobu provozování blešího trhu v obci Janská.

Kontakt

Obec Janská

Obec Janská

Bleší trhy provozuje Obec JanskáIČ 47274221

Adresa

Adresa

Janská 83

Kontakt

Kontakt

774439077ou.janska@volny.cz

Organizátor

Organizátor

Karel Hunčovský

775 862 485karelhuncovsky@seznam.cz

Zástupce organizátora

Zástupce organizátora

Lenka Braunová

774 439 077

Místo konání